การลงทุนอย่างยั่งยืนคืออะไร

23 กันยายน 2564
อ่าน 4 นาที

​​การลงทุนอย่างยั่งยืน คือ การลงทุนที่คำนึงถึงการเติบโตของผลกำไรควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมภิบาล หรือ Environment, Social, Governance - ESG  ซึ่งเป็นแนวการลงทุนที่กำลังเติบโตขึ้นมาในยุคที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาด้านสวัสดิการและธรรมภิบาล

ESG ที่ปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งนำไปใช้ในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่

Environment
บริษัทจะมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการขึ้นอยู่กับบริบทการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท เช่น การบริหารจัดการพลังงาน บริหารจัดการน้ำ บริหารจัดการขยะ บริหารจัดการมลพิษ และอาจรวมถึงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบจากการทำงานของบริษัท
Social
บริษัทจะมุ่งเน้นปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม
Governance
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการเติบฌตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

สำหรับผู้ลงทุน นอกจากจะมองหาผลตอบแทนของธุรกิจแล้วอย่าลืมดูข้อมูลด้าน ESG เพื่อนำไปพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงในการตัดสินใจก่อนลงทุน เพราะบริษัทที่ทำธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG มักจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าบริษัทที่ไม่คำนึงในเรื่องดังกล่าว เช่น ความเสี่ยงที่จะกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะนำไปสู่ผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท และความเสี่ยงที่มีผลต่อการทำธุรกิจกับคู่ค้าและลูกค้า ซึ่งมีผลต่อรายได้ของบริษัท