ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดทำการปี 2565 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

15 พฤศจิกายน 2564
อ่าน 1 นาที
ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดทำการปี 2565 ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

​ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ นั้น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วย