ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

23 กุมภาพันธ์ 2567
อ่าน 1 นาที

ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว จึงได้กำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี และการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล