แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน URBNPF เข้าร่วมการพบปะผู้ถือหน่วย 17 เม.ย. นี้

29 มีนาคม 2567
อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) เข้าร่วมการพบปะผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 17 เมษายน 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) เข้าร่วมประชุมพบปะผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2567 ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อรับทราบสถานการณ์และแนวทางการดำเนินการของกองทุน สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และติดตามสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจเป็นเหตุถูกบอกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าและเลิกกองทุนรวม

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ. เกียรตินาคินภัทร) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน URBNPF จะจัดการพบปะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2567 ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. เพื่อการรายงานข้อมูลของกองทุนรวมประจำปี 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการพบปะผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team Meetings)

ทั้งนี้ บลจ. เกียรตินาคินภัทร ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงสถานการณ์กองทุนที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ชำระค่าเช่าช่วงให้แก่กองทุน ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถชำระค่าเช่าให้แก่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ผู้ให้เช่า) ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้กองทุนอาจผิดสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า อันอาจเป็นเหตุให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่ากับกองทุน และการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในสิทธิการเช่าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุน URBNPF เข้าร่วมการพบปะดังกล่าว เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการดำเนินการของกองทุน และสอบถามข้อมูลจากบริษัทจัดการของกองทุน เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามสถานการณ์ของกองทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในวันที่ 31 มีนาคม 2567
                                            ___________________

หมายเหตุ : * การรายงานข้อมูลประจำปี 2566 และการพบปะผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2567 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา https://am.kkpfg.com/th/news/2024032665811