ลงโทษผู้บริหาร บล. นำความลับทางธุรกิจไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

28 มกราคม 2564
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. ลงโทษผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ฐานนำข้อมูลสำคัญและความลับทางธุรกิจของบริษัทไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน รายนายภูษิต แก้วมงคลศรี ขณะกระทำความผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 4 ปี ฐานนำข้อมูลสำคัญและความลับทางธุรกิจของบริษัทไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. กิมเอ็ง) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายภูษิต แก้วมงคลศรี ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ บล. กิมเอ็ง ได้นำข้อมูลสำคัญและความลับทางธุรกิจของ บล. กิมเอ็ง ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และต่อมานายภูษิตได้ลาออกจาก บล. กิมเอ็ง 

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายภูษิตไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต* จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งมีผลทำให้นายภูษิตไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของธุรกิจตลาดทุนตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารซึ่งมีบทบาทในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน
_______________________________

* ข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560