ลงโทษทางแพ่งผู้กระทำความผิดอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น HFT

21 เมษายน 2564
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 1 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น HFT

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 1 ราย คือ นางสาวต้องใจ จิตรจรูญสวัสดิ์ (นางสาวต้องใจ) กรณีซื้อหุ้นบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (HFT) โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินรวม 722,116 บาท และกำหนดระยะเวลา ห้ามผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นเวลา 12 เดือน

ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาวต้องใจ รองหัวหน้าฝ่ายบัญชีของ HFT ซึ่งรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ของบริษัท HFT ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและได้ซื้อหุ้น HFT ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 จำนวนรวม 248,500 หุ้น ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

การกระทำของนางสาวต้องใจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) มาตรา 242(1) ประกอบมาตรา 243(2) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับนางสาวต้องใจ โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดและชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด คิดเป็นเงินรวม 722,116 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 12 เดือน

การกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่ ค.ม.พ. กำหนดจนถึงอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ

​ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง