ก.ล.ต. เตรียมทบทวนนิยามผู้ลงทุนเปิดโอกาสให้ลงทุนได้หลากหลาย

23 เมษายน 2564
อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. เตรียมทบทวนนิยามผู้ลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนลงทุนได้หลากหลายขึ้นและเพิ่มช่องทางให้กิจการเข้าถึงแหล่งระดมทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงนิยามและการจัดกลุ่มผู้ลงทุนเพื่อให้มีการลงทุนที่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน รวมทั้งความสามารถในการรับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการ และสอดรับกับความสามารถในการรับความเสี่ยงมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้กิจการสามารถเข้าถึงช่องทางการระดมทุนได้มากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดที่จะปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนซึ่งปัจจุบันพิจารณาเฉพาะจากฐานะทางการเงินเป็นหลักโดยจะพิจารณาทบทวนตัวเลขฐานะทางการเงินและเพิ่มการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสอดรับกับความสามารถในการรับความเสี่ยงและช่วยให้กิจการประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงกิจการขนาดกลางและเล็กเข้าถึงทุนได้มากขึ้น  

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือซับซ้อนได้ โดยจำกัดความเสียหายให้อยู่ในวงแคบและ/หรือจำกัดความเสียหายต่อคน ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภทภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ยกเว้นคริปโทเคอร์เรนซี

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=710​ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564