สั่ง NEWS ชี้แจงการไม่เปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากการเสนอขายวอร์แรนท์

26 เมษายน 2567
อ่าน 3 นาที
​ก.ล.ต. สั่งการให้ NEWS ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นรองรับในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการให้บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS) ชี้แจงข้อมูลภายในวันที่ 29 เมษายน 2567 เนื่องจาก NEWS ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 8 (NEWS-W8) และหุ้นรองรับในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทราบด้วย

ตามที่ NEWS ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ NEWS เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 90,994,520,700 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 8 (NEWS-W8) จำนวน 39,328,943,670 หุ้น ซึ่งบริษัทจะจัดสรร NEWS-W8 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 นั้น

เนื่องจากการเสนอขาย NEWS-W8 ต่อผู้ถือหุ้นของ NEWS ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. พบว่า NEWS ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect) ในส่วนของการเสนอขาย NEWS-W8 ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ มีผลทำให้ไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมอาจยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ dilution effect ไม่ครบถ้วน จึงเป็นกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์และต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุน ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ NEWS ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการดำเนินการต่อไปของ NEWS รวมทั้งให้เปิดเผยคำชี้แจงดังกล่าวผ่านระบบ SETLink ภายในวันที่ 29 เมษายน 2567 พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล dilution effect ในหนังสือนัดประชุมที่ไม่ครบถ้วนไปพร้อมกันด้วย