ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีทุจริตเงินของลูกค้า

10 พฤษภาคม 2565
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีทุจริตเงินของลูกค้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปรายนางสาวปามล์ธิดา เฉี้ยงเลี่ยง (นางสาวปามล์ธิดา) กรณีทุจริตเงินของลูกค้าก่อนการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 ซึ่งขณะเกิดเหตุนางสาวปามล์ธิดาเป็นเจ้าหน้าที่ สังกัดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้าโดยลงลายมือชื่อลูกค้าเพื่อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าแล้วนำไปซื้อกองทุนรวมในนามลูกค้าโดยลูกค้าไม่รับทราบยินยอม และต่อมาได้สั่งขายคืนและลงลายมือชื่อลูกค้าถอนเงินค่าขายคืนกองทุนจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายเป็นเงินรวม 870,421.15 บาท ทั้งนี้ นางสาวปามล์ธิดาได้เป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป* ในเวลาต่อมา

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมของนางสาวปามล์ธิดาเป็นพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ** จึงเห็นควรเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวปามล์ธิดาในคราวต่อไปเป็นระยะเวลา 4 ปี 2 เดือน*** นับตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผล อย่างไรก็ตาม ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปของนางสาวปามล์ธิดาได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของผู้แนะนำรายดังกล่าว เป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต. ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า ธนาคารได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ติดตามสอบถามจนนางสาวปามล์ธิดายอมรับและได้คืนเงินลูกค้าครบถ้วนแล้ว จึงได้นำการคืนเงินให้ลูกค้า รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนหมั่นตรวจสอบยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมและบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ และหากมีข้อสงสัย ควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของธนาคาร 
                ______________________

หมายเหตุ :
​* ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน 

** เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

*** หมายความว่า หากนางสาวปามล์ธิดามายื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในช่วงระยะเวลา 4 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ก.ล.ต. จะไม่รับพิจารณาคำขอดังกล่าวของนางสาวปามล์ธิดา