เตือนผู้ถือหุ้นกู้ JKN 7 รุ่น ยื่นคำขอเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน

27 พฤษภาคม 2567
อ่าน 3 นาที
​ก.ล.ต. แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ JKN ทั้ง 7 รุ่น ยื่นคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) ยื่นคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.19) พร้อมหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ ตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี* 

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ JKN ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้บริหารของ JKN เป็นผู้บริหารชั่วคราว โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้นที่ 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ
2. การเสนอชื่อผู้ทำแผน
3. การคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้
4. การลงมติเลือกผู้ทำแผน
5. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ก.ล.ต. จึงแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ดำเนินการยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. จึงจะมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามวิธีการดังนี้

1) การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://reorg-service.led.go.th/index/

2) การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่กรมบังคับคดี ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://www.led.go.th/form/form.asp

ปัจจุบัน JKN มีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 7 รุ่น** ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ดังนี้  
(1) หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN239A)
(2) หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN243A)
(3) หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN246A)
(4) หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN24OA)
(5) หุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (JKN24NA)
(6) หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (JKN252A)
(7) หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (JKN255A)

ผู้ถือหุ้นกู้ JKN สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://uat.led.go.th/fastnews/infojkn.pdf หรือโทรสอบถามได้ที่กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2142-5201-13, 17-25 และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่น

ทั้งนี้ การยื่นหรือไม่ยื่นคำขอเลือกผู้ทำแผน ฟ.19 ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้ยื่น ฟ.19 ไว้หรือไม่ จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป
                                       __________________________
 
หมายเหตุ : 
* ข่าวประกาศ เรื่อง ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการในคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ7/2567 ระหว่าง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้/ผู้ร้องขอ https://www.led.go.th/th/views/?runno=193
** (1) JKN239A และ (3) JKN246A มีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(2) JKN243A (4) JKN24OA (5) JKN24NA (6) JKN252A และ (7) JKN255A มีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้