เตือนผู้ถือหุ้นกู้ CGD206A ใช้สิทธิในการประชุม 29 พ.ค. นี้

24 พฤษภาคม 2567
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ CGD206A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ CGD206A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ตามที่บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CGD) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ CGD206A จะจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ 

(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี

(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดชำระในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายระยะเวลาออกไป

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เรื่อง การดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามมูลหนี้ที่ชำระคืน และ/หรือซื้อคืน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
                                        _______________________________

​หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ CGD206A​