ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ DR212A ใช้สิทธิในการประชุม 14 ก.ย. 66

11 กันยายน 2566
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ DR212A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 14 กันยายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ DR212A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด (DR) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ DR212A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดชำระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ไปชำระวันที่ 15 กันยายน 2566 และผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งพิจารณายกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วาระที่ 2 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1 ให้พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดำเนินคดีแก่ DR และ/หรือผู้จำนอง และพิจารณาอนุมัติให้ DR รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดี

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย