ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ GLOCON ใช้สิทธิในการประชุม 13 ก.พ. นี้

08 กุมภาพันธ์ 2567
อ่าน 2 นาที


ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ GLOCON242A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ GLOCON242Aใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด มหาชน (GLOCON) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ GLOCON242A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ GLOCON242A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด กำหนดชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจำนวน 9 งวด ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง

2) พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
                        ______________________

​หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ GLOCON242A