ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JCK209A ใช้สิทธิในการประชุม 6 มี.ค. นี้

01 มีนาคม 2567
อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JCK209A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JCK209A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ JCK209A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ ในเรื่องดังนี้

  1) การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 9 เดือน

2) การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด โดยชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย จำนวน 8 งวด งวดละไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
                                            _______________________

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ JCK209A