ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JKN ติดตามข้อมูลการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการ

14 พฤศจิกายน 2566
อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JKN ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการอย่างใกล้ชิด

​สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการถือครองหุ้นกู้ พร้อมทั้งศึกษาสิทธิของตนเองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย ก.ล.ต. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับหุ้นกู้ JKN ไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต.

ตามที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งรับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของ JKN เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดสภาวะการพักชำระหนี้ (Automatic Stay) และมีผลต่อการจ่ายดอกเบี้ยและการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของ JKN ที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมด โดยศาลล้มละลายกลางได้กําหนดวันไต่สวนคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของ JKN ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ซึ่งหากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการของ JKN และตั้งผู้ทำแผน ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่มีการโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผน 

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการถือครองหุ้นกู้ไว้ให้พร้อม หากมีความจำเป็นจะต้องมีการยืนยันสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาสิทธิของตนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการ 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้จัดทำศูนย์รวมข้อมูลหุ้นกู้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/INFORMATION-DEBT.aspx​ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลหุ้นกู้ของ JKN โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207 กด 9 ตามวันและเวลาทำการ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน JKN มีหุ้นกู้คงค้างทั้งสิ้นจำนวน 7 รุ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN239A) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  2. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN243A) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  3. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN246A) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  4. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN24OA) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  5. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN24NA) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  6. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (JKN252A) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  7. หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (JKN255A) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้