ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ RLTH 2 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุม 14 ก.ย. 66

11 กันยายน 2566
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ RLTH23OA และ RLTH24OA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 14 กันยายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ RLTH23OA และ RLTH24OA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (RLTH) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ RLTH23OA และ RLTH24OA จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Library Room ชั้น 9 โครงการเดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม เลขที่ 689 ถนนเพชรเกษม แขวงภาษีเจริญ เขตบางหว้า กรุงเทพฯ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหลักประกันของหุ้นกู้ และแก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และจัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยหุ้นกู้ RLTH23OA และ RLTH24OA มีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย