ระวังถูกหลอกลงทุนในบริษัทที่อ้างว่าไม่ต้องขออนุญาต ก.ล.ต.

07 พฤษภาคม 2563
อ่าน 4 นาที
​​สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกับบริษัทที่อ้างว่าเสนอขายหุ้นได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เพราะอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตามที่กล่าวอ้าง

ตามที่มีผู้สอบถามและนำส่งข้อมูลมายังศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. เป็นจำนวนมากว่า ได้รับการชักชวนให้ลงทุน  ในหุ้นของบริษัท พีบี สมาร์ทฟาร์มเมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีการให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจว่า บริษัทที่เสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็น (1) บริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) จึงสามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (filing) ต่อ ก.ล.ต. และ (2) บริษัทเป็น SME หรือ startups ซึ่งสามารถระดมทุนได้ทั้งตลาดแรกและตลาดรองและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลวงจำกัดและต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องยื่น filing ต่อ ก.ล.ต. นั้น

ก.ล.ต. ขอแจ้งให้ทราบว่า การออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทั้งต่อบุคคลวงแคบและต่อประชาชน ผู้เสนอขายหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด สำหรับกรณีบริษัทที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับยกเว้นการยื่นขออนุญาตและการยื่น filing ต่อ ก.ล.ต. นั้น บริษัทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด* กล่าวคือ ต้องเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดย สวส. ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำหรับกรณี SME ที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคล (ในวงจำกัด) โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับ ก.ล.ต. SME นั้นจะต้องเป็นบริษัทจำกัดที่เป็นไปตามนิยาม SME ของกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)** โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่เว็บไซต์ https://www.smeone.info/category-detail/9365 รวมทั้งต้องเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดหรือต้องมีลักษณะตามที่เกณฑ์ของ ก.ล.ต.* กำหนดเท่านั้น เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน และต้องไม่โฆษณาการเสนอขายเป็นวงกว้างต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สวส. และ สสว. ไม่ปรากฏชื่อบริษัทดังกล่าวในรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME) (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563) ดังนั้น หากบริษัทดังกล่าวเสนอขายหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นออกใหม่หรือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ผู้เสนอขายต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ก่อนทำการเสนอขาย 

ก.ล.ต. จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถศึกษาสรุปเกณฑ์การเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SE-Offering.aspx และศึกษาสรุปเกณฑ์การเสนอหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SME-PP.aspx
______________________
หมายเหตุ:
*- ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 18/2551 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ลิงก์ http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5364s.pdf

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2563  เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัดที่กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง ลิงก์ http://capital.sec.or.th/webapp//nrs/data/8351s.pdf

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2563 เรื่อง  การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลิงก์ http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/8412s.pdf

** โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น โดยสามารถขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพได้ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับ ก.ล.ต.