อยากลงทุนใน SRI Fund ต้องทำอย่างไร

23 มกราคม 2566
อ่าน 4 นาที

​​


  • ​ซื้อขาย SRI Fund ได้ที่ไหน
ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ SRI Fund ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (LBDU) อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต โดยสังเกตตราสัญลักษณ์ “SRI” บนหน้าหนังสือชี้ชวน และศึกษาข้อมูลกองทุนรวมทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

  • ​เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่
กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ SRI Fund นั้นเหมือนกับกองทุนรวมทั่วไป ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ผู้จัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมอาจกำหนด “มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ” แตกต่างกันสำหรับแต่ละกองทุน เช่น ขั้นต่ำ 500 หรือ 1,000 บาท เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ SRI Fund ก่อนการลงทุนด้วย

  • ​จุดสังเกตสำคัญในหนังสือชี้ชวนของ SRI Fund
ผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ SRI Fund นอกจากจะต้องศึกษาข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม อาทิ กองทุนนี้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด เหมาะกับใคร, ความเสี่ยงของกองทุนอยู่ระดับไหน, สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นอย่างไร รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว

ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงนโยบายการลงทุนเป็นสำคัญ ว่ากองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนอย่างไรบ้าง ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้นั้นตรงตามเจตนารมณ์ของการลงทุนอย่างยั่งยืนของผู้ลงทุนด้วยหรือไม่

นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูล SRI Fund แต่ละกองว่ามีกองไหนที่มีกลยุทธ์ที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร เช่น การใช้บริการข้อมูลจากบุคคลที่สาม ที่อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่ง SRI Fund ทุกกองจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยเช่นกัน

  • ​สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนใน SRI Fund
นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของส่วนต่างราคาของหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (capital gain) และเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนเหมือนเช่นกองทุนรวมทั่วไปแล้ว การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ “SRI Fund” ยังถือเป็นการสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามหลักของ ESG ซึ่งจะช่วยให้โลกของเรานั้นได้ฟื้นฟูและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย
​                 __________________________________

อ่านเพิ่มเติม 
ตอนที่ 1  SRI Fund ทางเลือกของการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
ตอนที่ 2  ทำไมต้อง SRI Fund  
ตอนที่ 3 SRI fund ลงทุนในหลักทรัพย์ใดได้บ้าง? 

​​ตอนที่ 4 รู้จักกลยุทธ์การลงทุนของ SRI Fund 
https://www.smarttoinvest.com/Pages/Investment%20Products/Investment%20knowledge/investment-strategy-of-SRI-Fund.aspx

ตอนที่ 5 กองทุนรวมทั่วไป กับ SRI Fund ​ต่างกันอย่างไร​​https://www.smarttoinvest.com/Pages/Investment%20Products/Investment%20knowledge/Mutual-Fund-vs-SRI-Fund.aspx

​​​​​