ก.ล.ต. ออกประกาศแนวปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของ REIT

20 พฤษภาคม 2567
อ่าน 2 นาที
ก.ล.ต. ออกประกาศเกี่ยวกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT ที่ชัดเจนมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ตามที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดในการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT เพื่อให้ REIT มีแนวทางในการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินที่ชัดเจนมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติและไม่เป็นอุปสรรคกับผู้ประกอบธุรกิจนั้น 

ก.ล.ต. จึงออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT จำนวน 4 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) ผู้จัดการกองทรัสต์ จะมีหน้าที่ในการแจ้งการสิ้นสุดกองทรัสต์ให้ ก.ล.ต. ทราบ รวมถึงรวบรวมบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ และงบการเงินของกองทรัสต์ให้ผู้ชำระสะสางกองทรัสต์*

2) ผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ จะมีหน้าที่หลักในการเก็บรวบรวม จำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการชำระหนี้สิน แบ่งและจัดส่งเงินหรือทรัพย์สินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการวางทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ การรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินของ REIT จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นเมื่อผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ได้จัดส่งเงินหรือทรัพย์สิน พร้อมสำเนาเอกสารที่แสดงถึงจำนวนเงิน หรือ ทรัพย์สินต่อหน่วย ที่จะจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และจัดส่งสำเนางบการเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ รวมทั้งมีการวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์เรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)

3) ผู้ชำระสะสางกองทรัสต์อาจมอบหมายหน้าที่บางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติเองได้ให้แก่ผู้ที่มีความชำนาญกระทำแทน เช่น การจัดหาหรือติดต่อผู้ซื้อทรัพย์สิน การจัดทำงบการเงิน และการดำเนินการฟ้องร้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ ประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว** มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
                                                          __________________

หมายเหตุ: 
*หมายถึง ทรัสตี ผู้ชำระบัญชีของทรัสตี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่รวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน  รวมทั้งชำระสะสางหนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์เมื่อทรัสต์สิ้นสุดลง

**ประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สร. 9/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จำหน่ายและจัดสรรทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10218p_r.pdf

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สช. 10/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10219p_r.pdf  

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สร. 11/2567 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10220p_r.pdf  

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 12/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10225p_r.pdf  และ ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ https://publish.sec.or.th/nrs/10224s.pdf

​​