รับฟังความเห็นเกณฑ์ยื่นรายงานและแบบรายงานของบล.และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

20 พฤษภาคม 2567
อ่าน 2 นาที
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นรายงานและแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศที่ปรับปรุงเกี่ยวกับการยื่นรายงานและแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อให้ ก.ล.ต. มีข้อมูลเชิงลึกในการกำกับดูแลความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจและตลาดทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการของผู้ลงทุนในอนาคตด้วย

ในครั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตลาดทุนและการพัฒนาตลาดทุนดิจิทัล ทั้งในด้านการกำกับดูแล การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ และการใช้บริการทางการเงินของผู้ลงทุน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายการของผู้ประกอบธุรกิจ จากปัจจุบันที่กำหนดให้จัดทำและยื่นรายงานเป็นยอดรวมของข้อมูลรายเดือน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแก้ไขระบบในการส่งข้อมูลทุกครั้งที่มีการแก้แบบรายงาน เป็นการให้จัดส่งข้อมูลในระดับจุลภาค (granular data) ที่มีความละเอียดและความถี่ของข้อมูลที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ ก.ล.ต. มีข้อมูลนำมาประมวลผลเพื่อประเมิน ความเสี่ยงในตลาดทุนในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน และกำหนดชุดข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลบางส่วนก่อน ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

(1) ปรับปรุงขอบเขตการยื่นรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ ให้รวมถึงการนำส่งข้อมูล หรือเอกสาร โดยจำกัดให้ครอบคลุมเท่าที่จำเป็น ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ ก.ล.ต. สามารถปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการคุ้มครองผู้ลงทุนได้

(2) ปรับปรุงแบบรายงานทรัพย์สินลูกค้า และการทำธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรายละเอียดจำแนกรายลูกค้าและรายหลักทรัพย์ และกำหนดให้ยื่นต่อ ก.ล.ต.
เป็นรายสัปดาห์ภายใน 2 วันทำการ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักการและร่างประกาศ พร้อมทั้งร่างเอกสารแนบท้ายในเรื่องดังกล่าว ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=991​ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: pisut@sec.or.th bhumipisuth@sec.or.th และ arthipha@sec.or.th จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2567