รับฟังความเห็นปรับปรุงหลักการความรู้และประสบการณ์ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักการในการเพิ่มประเภทความรู้และประสบการณ์ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขประเภทของความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่เหมาะสมแก่สถานการณ์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักการของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้องค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย (regulatory objectives)

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักการดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) การเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์อีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG) และด้านการติดตามดูแลการซื้อขาย การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือการบังคับใช้กฎหมาย (Surveillance/Regulatory Compliance)

2) การเพิ่มความยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขประเภทของความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่เหมาะสมแก่สถานการณ์

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=974  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: natdanai@sec.or.th หรือ korakot@sec.or.th จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567
                                           ________________________

หมายเหตุ : 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กด. 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 https://publish.sec.or.th/nrs/8183s.pdf​