เตรียมยกเว้นการยื่นแบบ filing กรณีจำหน่ายหุ้นซื้อคืนให้ RO และ ESOP

12 พฤษภาคม 2565
อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. เตรียมยกเว้นการยื่นแบบ filing กรณีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) และกรรมการหรือพนักงาน (ESOP)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) และกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) โดยไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้การจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม

ในปัจจุบันบริษัทมหาชนจำกัดมีทางเลือกเพิ่มเติมในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน นอกเหนือจากการให้จำหน่ายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยสามารถจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท (ESOP) ได้ด้วย  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงมีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนซึ่งเป็นหุ้นเดิมกรณี RO และ ESOP ของบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 โดยให้ยกเว้นการยื่นแบบ filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้การจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

(1) สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยวิธีเสนอขายให้แก่ RO ซึ่งมีหลักการในทำนองที่คล้ายกับการกำกับดูแลหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายหุ้นแก่กลุ่มบุคคลประเภทเดียวกัน ที่ไม่ได้กำหนดให้ต้องยื่น filing 

(2) สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยวิธีเสนอขายให้แก่ ESOP หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ล.ต. กำหนด เช่น หากเสนอขายที่ราคาตลาดไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากเสนอขายที่ต่ำกว่าตลาด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกินร้อยละ 10 เป็นต้น  

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=803​   ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : corporat@sec.or.th  จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565