รับฟังความเห็น ห้ามธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการ/สนับสนุน deposit taking & lending

08 มีนาคม 2566
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ซื้อขายและประชาชนจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลของภาครัฐ

ตามที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและประชาชนจากการหยุดให้บริการรวมถึงปัญหาทางการเงินของผู้ให้บริการในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่องหรือพร้อม ๆ กันหลายแห่งเช่นเดียวกับที่ได้เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ 

ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศตามหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไปเมื่อเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 และขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

(1)  ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุน และจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก
(2)  ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้ผลตอบแทนจากการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นแก่ผู้ฝาก เว้นแต่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(3)  ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโฆษณาหรือชักชวนบุคคลทั่วไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ตามข้อ (1) และ (2) ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น  

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าว บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=884​ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: kanjanachat@sec.or.th หรือ thanapatk@sec.or.th จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2566