รับฟังความเห็นร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14 มิถุนายน 2567
อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแสดงถึงความพร้อมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นในการคุ้มครองผู้ลงทุนได้มากยิ่งขึ้น

หลังจากที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม - 25 เมษายน 2567 พบว่า ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก.ล.ต. จึงดำเนินการยกร่างประกาศ และขอเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดงกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

        (1) ในกรณีที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้และศุกูก เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้  

        (2) กำหนดเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงสามารถเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยจำกัดเฉพาะการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแบบมีประกัน

          (3) กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 25 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการดำรงคุณสมบัติดังกล่าว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=999​ และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: jaruwan@sec.or.th หรือ wipawee@sec.or.th จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567