รับฟังความเห็นการทบทวนหลักเกณฑ์ดำรงเงินกองทุนในส่วนนิยามหนี้สินด้อยสิทธิ

24 พฤษภาคม 2567
อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการทบทวนหลักเกณฑ์ดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในส่วนนิยามหนี้สินด้อยสิทธิ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) ในส่วนนิยามหนี้สินด้อยสิทธิ (qualified sub-debt) ที่ใช้ในการดำรงเงินกองทุน พร้อมทั้งร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk) โดยไม่สร้างภาระเกินจำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจ ในส่วนนิยามหนี้สินด้อยสิทธิที่ใช้ในการดำรงเงินกองทุน โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ก.ล.ต. ได้ทบทวนหลักการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว รวมถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ในครั้งนี้ ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นการทบทวนหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) หนี้สินด้อยสิทธิ (qualified sub-debt) ที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวมในการคำนวณเงินกองทุน* ต้องมีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเลื่อนการชำระเงินต้น และยกเลิกหรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้
(ก)  ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ 
(ข)  ผู้ประกอบธุรกิจผิดนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้าในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผิดนัดชำระหนี้หรือส่งมอบสินค้าต่อสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือต่อลูกค้าในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวไม่ได้เกิดจากปัญหาฐานะทางการเงินหรือการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบธุรกิจและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว

(2) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้หนี้สินด้อยสิทธิที่ออกก่อนหรือออกในวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ โดยไม่นับเป็นหนี้สินรวมในการคำนวณเงินกองทุน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการปรับปรุงข้อกำหนดในสัญญาให้เป็นไปตามนิยามที่กำหนด 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ โดยไม่สร้างภาระเกินจำเป็นให้กับผู้ประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=993 และระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: bhumipisuth@sec.or.th sawarin@sec.or.th และ arthipha@sec.or.th จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567
                                           ________________________

หมายเหตุ: * หลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำ ประกอบด้วย
          (1) ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital : NC) ด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องหลังหักหนี้สินรวมและค่าความเสี่ยง ไม่น้อยกว่ามูลค่าที่กำหนด และ 
​          (2) ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio : NCR) โดยมีอัตราส่วนของ NC เมื่อเทียบกับหนี้สินทั่วไป (หนี้สินรวมและหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน หักด้วยหนี้สินพิเศษ) บวกด้วยทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกันสำหรับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนด