ให้ Zipmex ชี้แจงกรณียื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์

28 กรกฎาคม 2565
อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ชี้แจงกรณียื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์

ตามที่มีปรากฏบนเว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ว่า มีการยื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์ สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งติดต่อกับลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเข้าฟังกระบวนการตามศาลสิงคโปร์ (case conference) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
                       ________________________
หมายเหตุ: