เว้นค่าธรรมเนียมแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ลงทุนไทย

21 พฤษภาคม 2567
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. – ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกันยกเว้นค่าธรรมเนียมการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ลงทุนไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ร่วมกันยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (บล.) ที่ให้บริการแปลงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ลงทุนไทย เพื่อจูงใจผู้ลงทุนไทยให้แปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญ 

ตามที่ ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการเกี่ยวกับ NVDR โดยกำหนดห้าม บล. ให้บริการที่ทำให้ผู้ลงทุนไทยมี NVDR เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้ลงทุนไทยใช้ NVDR เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567* ไปแล้วนั้น และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุนไทยและผู้ลงทุนที่มีผู้รับผลประโยชน์แท้จริงซึ่งมีสัญชาติไทย (ผู้ลงทุนไทย) แปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญ ก.ล.ต. จึงออกหลักเกณฑ์ยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยมีสาระสำคัญดังนี้​

(1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตที่เรียกเก็บจาก บล. ในส่วนที่ บล. ให้บริการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ลงทุนไทย โดยมีเงื่อนไขว่า บล. ต้องยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (regulatory fee) จากผู้ลงทุนไทยที่มีคำสั่งแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญ

(2) ยกเว้นการจ่ายเงินอุดหนุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการแปลง (trading fee และ clearing fee) จาก บล. สำหรับการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญของผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2567 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม (2) แล้ว โดยมีผลในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วย 
                                         ________________________

หมายเหตุ : 
* ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 72/2567 เรื่อง “ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10693

** ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 8/2567 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10235p_r.pdf