เพิ่ม “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่

15 สิงหาคม 2565
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. เผยกระทรวงการคลังออกประกาศ กำหนดให้ธุรกิจประเภท “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลัง* ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กำหนดให้ธุรกิจประเภท “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 

โดย “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่ให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ และได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น 

(1) รับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล 
(2) บริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (Cryptographic Key) หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อใช้อนุมัติการโอนหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จหรือบางส่วน 

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าว ไม่รวมถึงการให้บริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้บริการในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต.
สำหรับกรณีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงการคลังมีผลใช้บังคับ หากประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-263-6074 หรือ 02-033-9552
                          ______________________
หมายเหตุ:
* ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565    https://publish.sec.or.th/nrs/9491s.pdf  
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565