รับฟังความเห็นการดำรงเงินกองทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

10 พฤษภาคม 2567
อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทันต่อสภาพการณ์ สามารถคุ้มครองผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเป็นไปในแนวทางเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และได้มีการทบทวนหลักการตามข้อเสนอแนะแล้ว นั้น

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศพร้อมทั้งร่างเอกสารแนบท้ายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และผู้ค้า ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า* โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ปรับปรุงเงินกองทุนขั้นต่ำ (minimum requirement) โดยเพิ่มอัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (net capital : NC)** เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปรับปรุงอัตรา NC ส่วนที่รองรับการเก็บทรัพย์สินใน hot wallet และอัตรา NC ส่วนที่รองรับการเก็บทรัพย์สินใน cold wallet ให้สอดคล้องกับสัดส่วนและแหล่งการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า รวมถึงเพิ่มการกำหนดการดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) ปรับปรุงเกณฑ์การระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ยื่นแผนแก้ไขต่อ ก.ล.ต. และดำเนินการตามแผนดังกล่าว รวมทั้งจำกัดการประกอบธุรกิจไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถยื่นแผนและดำเนินการตามแผนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมี NC ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ minimum requirement ติดต่อกัน 5 วัน ให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแจ้งให้ลูกค้าทราบ และดำเนินการตามที่ ก.ล.ต. กำหนดเพื่อแก้ไขฐานะ

(3)  ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินกองทุนทางเลือกด้วยกรมธรรม์ประกันภัยหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นชนิดเดียวกันกับของลูกค้า (same coin) และระยะเวลายื่นรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เป็นต้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=986​ และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc1MURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: bhumipisuth@sec.or.th sawarin@sec.or.th และ arthipha@sec.or.th จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
                                               _______________________

หมายเหตุ: 
* ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว
** NC คำนวณจากสินทรัพย์สภาพคล่อง ลบด้วย หนี้สินรวมและค่าความเสี่ยง