กองทุนรวมแบบไหนใช่คุณ ตอน เสี่ยงกลางสะสมความมั่นใจ

22 กรกฎาคม 2563
อ่าน 3 นาที
​​หลังจากเล่าเรื่องกองทุนไป 4 ประเภทแล้วเมื่อ 2 ตอนก่อนหน้า ซึ่งเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงในระดับต่ำถึงปานกลาง 

ก็มาเข้าสู่ EP.3 ซึ่งจะพาไปรู้จักกองทุนประเภทที่ 5 นั่นก็คือ "กองทุนรวมผสม" จะเหมาะกับเราหรือไม่ ไปดูกันเลย
 
​5. กองทุนรวมผสม >> ความเสี่ยงระดับ 5-6

กองทุนรวมผสมเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งในตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือกต่าง ๆ เช่น ทองคำ แต่สัดส่วนอาจต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนั้น ๆ 

นอกจากนี้ กองทุนรวมผสม ยังรวมถึง กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีเรตติ้งต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หรือไม่มีเรตติ้ง (non-investment grade/unrated) ไม่เกิน 20% ของ NAV
 


ความเสี่ยงจะอยู่ที่ระดับ 5 หรือ 6 ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นลงทุน เช่น หากลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือก เป็นสัดส่วนที่เยอะ ระดับความเสี่ยงก็จะมาก เหมาะกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป โดยสามารถถือในระยะกลาง (3-5 ปี) ขึ้นไปได้เพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น

กองทุนรวมผสมเหมาะกับ ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง โดยคำแนะนำในการจัดสรรการลงทุนของผู้ลงทุนกลุ่มนี้ จะค่อนข้างกระจายความเสี่ยงที่หลากหลาย 

ตัวอย่าง คำแนะนำสำหรับสัดส่วนกองทุนผสม หรือการจัดสรรการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เช่น
  • เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น - สัดส่วนไม่เกิน 10% 
  • ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน - สัดส่วนไม่เกิน 60% 
  • ตราสารทุน - สัดส่วนไม่เกิน 30% 
  • สินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สัดส่วนไม่เกิน 10%
อย่างไรก็ตาม การจะผสมสินทรัพย์ใดบ้างนั้นอาจไม่มีการระบุชัดเจนว่าจะต้องลงทุนอะไรในสัดส่วนเท่าใด โดยให้ยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ บลจ. ที่สามารถใช้ใช้ดุลยพินิจได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะตลาดขณะนั้น ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. ที่ระบุว่า

"กองทุนรวมผสมหมายถึงกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินตามที่ บลจ. กำหนด โดยอาจไม่กำหนดสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน หรือกำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท ณ ขณะใด ๆ หรือเฉลี่ยรอบปีบัญชีก็ได้โดยต้องกำหนดอย่างชัดเจนในโครงการ"

ทั้งนี้ ควรดูระดับความเสี่ยงและเป้าหมายของตัวเราด้วยว่าเราเหมาะกับกองทุนรวมประเภทไหน สุดท้ายก่อนจะลงทุน ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ โดยดูรายละเอียดของกองทุนนั้น ๆ ได้จากหนังสือชี้ชวน

เพราะการฝากเงินเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินอีกต่อไป

​------------------------------