กองทุนรวมแบบไหนใช่คุณ ตอน เสี่ยงต่ำแต่ปานกลางก็พอไหว

21 กรกฎาคม 2563
อ่าน 4 นาที
​​เพราะกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายมาก การตัดสินใจลงทุนแต่ละครั้งในกองใดก็ตาม ควรดูระดับความเสี่ยงและเป้าหมายของตัวเราว่า เราเหมาะกับกองทุนรวมประเภทไหน และสุดท้ายก่อนจะลงทุน ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ โดยดูรายละเอียดของกองทุนนั้น ๆ ได้จากหนังสือชี้ชวน

อย่างกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล และกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่หลายคนมองว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่ำ กลับมีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 3-6 ทีเดียว เพราะอะไร...ไปรู้จักกัน 2 กองทุนนี้กันเลย

 


3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล >> ความเสี่ยงระดับ 3

กองทุนรวมประเภทนี้มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ถึงแม้ว่าโดยปกติพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 10 ปี จะเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk free rate) แต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อเข้ามา ความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 3 ความเสี่ยงที่มากขึ้น ผลตอบแทนก็มากขึ้น โดยมีผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก แต่ผลตอบแทนอาจต่ำกว่าหุ้น
4. กองทุนรวมตราสารหนี้ >> ความเสี่ยงระดับ 4-6

เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน “หุ้นกู้”  ซึ่งเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ผู้ออกเป็นเอกชน จึงมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากความเสี่ยงของกิจการที่กองทุนนั้นไปลงทุน หากผลประกอบการไม่ดี หรือเกิดวิกฤติกับกิจการนั้น ๆ ก็จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ (ความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จ่ายเงินคืนให้เรา) 

อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถือหรือเรตติ้งที่ต่างกัน ตั้งแต่ AAA-D  (หุ้นกู้ระดับผู้ลงทุน หรือ investment grade คือ หุ้นกู้เรทติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB- เป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มั่นคง ผลประกอบการดี อยู่ในกลุ่มที่น่าลงทุน ผลตอบแทนไม่สูงมาก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหุ้นกู้ ได้ที่ https://www.smarttoinvest.com/Pages/Investment%20Products/Know%20Investment/EqityInstrument/Debenture.aspx

หากหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งสูง แสดงว่ามีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งผลตอบแทนก็จะไม่สูงมาก ดังนั้น ความเสี่ยงของกองทุนประเภทนี้จึงอยู่ที่ระดับ 4 -6 ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนนั้นไปลงทุนในหุ้นกูเรตติ้งเท่าไหร่ด้วย

ย้ำอีกครั้ง ก่อนลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวมนั้น ๆ ให้ดีจากหนังสือชี้ชวน และพิจารณาเป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยงได้ของตัวเอง เพื่อเลือกกองทุนที่เหมาะกับเราจริง ๆ 

เพราะการฝากเงินเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินอีกต่อไป 

---------------------